موضوعات اخیر

دسته: جنگل

  • جنگل‌کاری

    هفده و هفت دقیقهٔ یکشنبه سی آبان هزار و چهارصد شمسی، مقرّرات مرتبط با جنگلکاری به پیشنهاد تغییر داده شده است، ما پیشتر جنگل کاری انبوه در شمال شرق ختن، عربستان، مرز پاکستان و عراق را مقرّر داشته‌ایم.