موضوعات اخیر

دسته: The Ghost

  • روح

    زمانی که شحصی مجسسمه ساز مجسسمه ای می سازد آیا مناسب است چنین عنوان داشتن که از روح خویش بر آن می دمد، آیا آنچه به عنوان روح در میان عموم شهرت یافته و به گمان دلالت به وضعییتی متا فیزیکی و خارج از جهان ماده دارد همان یاد و خاطره ای[…]