موضوعات اخیر

دسته: The ownership of the word and its consequences

  • مالکییت کلام و تبعات آن

    پیشتر در گبضه(Gebze) در خصوص گمان خویش از تاثیر کلماتی که در آغاز و پایان دیدار استفاده می شوند سخن به میان آمده است، بر فرض در پایان دیدار برای شخصی بدون شناختی مناسب آرزوی سلامتی داریم و آن شخص پس از آن مرتکب به فعلی می شوند که منافع جامعه را[…]