موضوعات اخیر

دسته: کاشت درخت

  • درختکاری

    مایلیم موضوعات جزا برای اجرا در خصوص هر شخص مشکل ساز در خصوص درختکاری درخت میوه بدون گردو در غرب و شرق فلتا(ایران) و نوار شمالی چانا و ختن از شرق اورومقی و شمال شرق گانسو تا شمال بِیجینگ و منطقۀ موغولیای داخلی برای مرحلۀ نخست به وسعت حدّاقل[…]