موضوعات اخیر

دسته: viewpoints check up

  • چک آپ منظر

    نتیجه ی چک آپ با حضور در بیمارستان شریعتی دریافت شد پس از بازگشت چنین به گمان رسید که گویا برگه ی پاسخ سه برگ است و پاسخ آمده به دست ما دو برگ داراست که به نظر بخش میزان ویتامین دی در آن برگه ی مفقوده بوده است، باغستان شهریار 13:36[…]