موضوعات اخیر

دسته: انحصار نهاد منظر

  • انحصار نهاد منظر

    به گمان با اینکه در نهایت رضایت طرفین معیّن دارنده است بازار انحصاری نگاهی مناسب نیست، مایلیم موضوعات جزا برای اجرا در خصوص هر شخص مشکل ساز در مسیر حاصل آمدن بازار آزاد اجرا گردد، باغستان شهریار 14:44 یکشنبه 11 اردیبهشت 1401. “به گمان بازار انحصاری نگاهی مناسب نیست[…]