موضوعات اخیر

دسته: The authority of the viewpoint and the symbol of Mr. Ibrahim’s dynasty

  • اتوریتی منظر و نماد سلسله ی آقای ابراهیم

    اتوریتی منظر، مایل به پذیرش کارمندان با نمادهای مرتبط به مددعیان سلسله ی آقای ابراهیم همچون حجاب نیستیم، با فرض به گمان پسر بودن هر فرزندی که آلتی کوچک شبیه آلت مردان دارد مایل نیستیم شخص با تایید نصف سهم از میراث فرزند پسر برای غیر فرزند پسر، تایید ساختار ازدواج مرتبط[…]