موضوعات اخیر

دسته: Celebrate Walking

  • جشن پیاده روی

    مایلیم در زمان مناسب هر سال بسته به منطقه در مسافت مناسب به تعداد مناسبی از روز در مسیری به صورت جشن پیاده روی بر قرار شود با پایگاه هایی در هر پنج کیلومتر که در خوراک و نوشیدنی دست کم از شراب و آب جو و در برنامه و سرگرمی دست[…]