جشن پیاده روی

تعداد پاراگرف: 1

مایلیم در زمان مناسب هر سال بسته به منطقه در مسافت مناسب به تعداد مناسبی از روز در مسیری به صورت جشن پیاده روی بر قرار شود با پایگاه هایی در هر پنج کیلومتر که در خوراک و نوشیدنی دست کم از شراب و آب جو و در برنامه و سرگرمی دست کم از رقص بومی با پشتیبانی متخصصین امر مطرح دارند با موکب هایی که استراحت را در چادر یا چادرهایی چیده شده ی متناسب فرآهم آورند و در فلتا(ایران) در صورتی که بودند شخصی مشکل ساز در این خصوص مایلیم مجموع جزا در خصوص ایشان اجرا گردد، امروز از ساعت نه و خورده ای به بعد تا دقایقی پیشتر آب در این بلا نسبت طویله قطع بود، برق هم گویا زمانی برای بیش از یک بار قطع بوده است، 15:14 چهارشنبه 19 مرداد 1401 آگوست 10 2022 بلا نسبت طویله، باغستان شهریار.