سیستم آموزشی واحد متمرکز، تلفیق آموزش پایه و عالی

تعداد پاراگرف: 2

مایلیم موضوعات جزا برای اجرا در خصوص هر شخص ناقض تلفیق سیستم آموزشی عالی در پایه اجرا شود، باغستان شهریار 13:33 پنج‌شنبه 15 اردیبهشت 1401. شمول دسته بندی حذف و دسته‌ای با اسلاگ “centralized-unit-education-system-a-combination-of-basic-and-higher-education” ایجاد شد در زیر مجموعۀ دستۀ “آموزش”، به نظر گزینۀ مناسب دستۀ “صنعت آموزش” است، 13:36 همین حوالی.

مایلیم فرد بعد از یازده سال آموزش دیدن قادر به کفی از انجام رساندن کاری عملی در سطح جامعه از صنعت باشد همچون ساختن بنا یا خلق و اختراع اثر، تلفیق دو سیستم پایه و عالی در محدودهٔ یازده سال مدّ نظر است، ساختاری تخصّصی محور، کشف تخصّص. شش جزای ناقضان. ۱۰:۳۱ سه‌شنبه ۳ اسفند ۱۴۰۰.