تغییر در برخی صداهای زبان

تعداد پاراگرف: 1

مایلیم تغییر صداهایی همچون “پ” و “خ” در زبان های این حوالی مطرح گردد، به عنوان مثال در کلماتی چون پسته، پمبه، خر، خرما در زبان فارسی در عوض صداهای مذکور استفاده از صدا یا کلمه ی دیگری به بررسی متناسب نزدیک شود، 16:23 جمعه 25 شهریور 1401 سپتامبر 16 2022 بلا نسبت طویله، باغستان شهریار.