تقللب در قمارخانه

تعداد پاراگرف: 1

تارا، به گمان آقای اردوغان در برخی از قمار خانه های تارا(ترکیه) ابزارهایی خارج از خبر اشخاص مشتری نصب داشته اند جهت تقللب و به این ترتیب تقریبا تمام دارایی آقای Serdar ortac را تصاحب داشته اند، به گمان بر آن بستر تقللب به اشخاص خارجی نیز سرویس ارائه می گردد، به گمان از فلتا(ایران) برخی حریفان خود را به این قمار خانه های امن و بی طرف(در اددعا) دعوت می دارند و در آنجا با ابزار های تعبیه شده از جانب آقای اردوغان و دریافت اططلاعات دست حریف تقللب در بازی را به انجام می رسانند، ۱۹:۵۳ پنج شنبه ۲۶ خرداد ۱۴۰۱ خانه Gebze گبزه تارا(ترکیه). منتشر شده از محتوای اپ Keep Notes مرتبط به Google.com در Android توسسط گوشی Nokia 3.2 عدم دسترسی به اینترنت و نقدینگی، اینترنت حوالی ساعت 22 رسید، 23:18 همین حوالی. “ابزارهای تصویری” به “ابزارهایی” ویراست شد، 23:19 همین حوالی. “قمار خانه ها” به “برخی از قمار خانه های تارا(ترکیه)” ویراست شد، 23:23 همین حوالی.