بررسی صحت نشر

تعداد پاراگرف: 1

مایلیم صحت نشر بررسی گردد، پایگاه خبری آفتاب به گمان احتمالا از مواردی است که واکنشی مناسب در قبال نشر موارد نقض واقع را به ظن می‌رساند، در مجموعۀ مذکور به گمان ردّ پای همسر آقای سعید حجّاریان و برادر بزرگتر آقای خامنه‌ای آقای محمّد خامنه‌ای می‌رسد. باغستان شهریار، 22:16 پنج‌شنبه 1 اردیبهشت 1401.

,