کودک همسری و ازدواج اجباری

تعداد پاراگرف: 2

در دو مورد پیشتر مطرح شده، حدد اقلل سنن ازدواج و حذف خون بس اجرای مجموع جزا تمایل شده است، مایلیم آن دو موضوع لحاظ گردند و در صورتی که در مسیر لحاظ حدد اقل سنن ازدواج و حذف خون بس شخص مشکل سازی بودند تحت مدیرییت امن قرار گرفته و مجموع جزا در خصوص ایشان اجرا گردد و در صورت بودن شخص مشکل ساز در فرآیند عقوبتی مذکور هم در خصوص ایشان به تحت مدیرییت امن گرفتن و اجرای مجموع جزا به اجرا برسد، 23:09 پنج شنبه 13 مرداد 1401 آگوست 4 2022 منزل، گبضه.

پیشتر به گمان در خصوص کودک همسری و هدیۀ اولاد دختر در پایان نزاع جهت بهبودی روابط سخن به میان آمده است بر اساس آنچه در سطح اخبار جاری به ظنّ ما رسیده، در مورد اشخاصی که تحت قیمومیّت دولت قرار دارند بر اساس تخمین آن ایّام آنچه در حضور ذهن ما باقی مانده تامین هزینه تا دست کم سنّ بیست و پنج سالگی بوده است که محتمل پس از تغییر ساختار آموزشی این رقم متفاوت خواهد بود امّا برای ازدواج در سنین پائین آنچه مطرح شده بود شرط کمتر از سی ساله بودن هر دو شخص بوده است و دیگر اینکه برای پسران شانزده سال و دختران هجده سال حدّ اقل سن ازدواج در نظر گرفته شود که به گمان بعدها برای پسران نیز این حدّاقل به هجده سال مطرح شد، دسترسی به این محتوا در موضوع قطع دسترسی از دست رفته است که احتمال بازگشت آن محتمل است، به هر حال مایلیم موضوعات جزا برای اجرا در خصوص هر شخص ناقض حدّاقل سنّ مطرح شده برای ازدواج یعنی هجده سال اجرا شود، در خصوص خون بس و موارد مشابه آن در لحظۀ طرح موضوع قیمومیّت شخص به حکومت منتقل شده است و مایلیم در خصوص هر شخص ناقض موضوعات جزا برای اجرا اجرا شود، باغستان شهریار 05:05 دوشنبه 12 اردیبهشت 1401.