اوراق و مدارک هویّتی شهروند

تعداد پاراگرف: 2

مایلیم اوراق هوییتی هر شخص در صورت عدم صدور در اختیار ایشان قرار گیرد و در تمامی موارد هزینه ی ایجاد یا تعویض اوراق هوییتی و مدارک شناسایی از جانب حکومت تامین گردد و در صورتی که بودند شخصی مشکل ساز مجموع جزا در خصوص ایشان به اجرا برسد، 19:27 یکشنبه 13 شهریور 1401 سپتامبر 4 2022 بلا نسبت طویله، باغستان شهریار. “هویّتی” در تیتر نوشته به “هوییتی” و “اشخاص در فلتا(ایران)” به “هر شخص” ویراست شد، ۱۹:۳۷.

مایلیم موضوعات جزا برای اجرا در خصوص هر شخص مشکل ساز در خصوص تامین هزینۀ مدارک هویّتی شهروند همچون شناسنامه، کارت ملّی، گذر نامه از جانب دولت اجرا گردد همین طور در خصوص هر شخص مشکل ساز در مسیر تلفیق شناسنامه و کارت ملّی به کارت ملّی و حذف کاربرد اثر انگشت به صورت انگشت نگاری و پیش ثبت جبری، باغستان شهریار 17:09 شنبه 17 اردیبهشت 1401.