موضوعات اخیر

اوراق و مدارک هویّتی شهروند


مایلیم موضوعات جزا برای اجرا در خصوص هر شخص مشکل ساز در خصوص تامین هزینۀ مدارک هویّتی شهروند همچون شناسنامه، کارت ملّی، گذر نامه از جانب دولت اجرا گردد همین طور در خصوص هر شخص مشکل ساز در مسیر تلفیق شناسنامه و کارت ملّی به کارت ملّی و حذف کاربرد اثر انگشت به صورت انگشت نگاری و پیش ثبت جبری، باغستان شهریار 17:09 شنبه 17 اردیبهشت 1401.


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.