تامین پزشکی

تعداد پاراگرف: 1

مایلیم پشتیبانی پزشکی هر فرد تامین گردد، شش جزای ناقضان. ۱۰:۳۵ یکشنبه ۱ اسفند ۱۴۰۰.

,