تابعییت شخص منظر در دیگر ممالک و کشورها

تعداد پاراگرف: 1

در صورت تمایل در دیگر ممالک و کشورها برای صدور اوراق هوییت مایلیم بدون نام میانی یا نام خانوادگی از حرف A استفاده شود به عنوان نام، در الفبای فلتا(ایران) در صورت موجود بودن فضا همینطور و در غیر این صورت “الف” مناسب است، مایل نیستیم پیش از در دسترس بودن فضای تغییر نام برای هر شهروند فلتا(ایران) اوراق هوییت چنان تغییر یابند یا اگر انتقال دارایی مناسب است پیش از دست کم انتقال پارت نخست از دارایی که مایلیم مبلغ آن به تناسب صورت گیرد، پیشتر «مرحبای نخست» مطرح شده بود که شاید مناسب در نظر نیاید، 17:43 جمعه 25 شهریور 1401 سپتامبر 16 2022 بلا نسبت طویله، باغستان شهریار. به نظر نام خانواگی مناسب است باشد، یا شاید همینطور نام میانی، 17:46. ” اگر انتقال دارایی مناسب است” افزوده شد، 18:10.