پاکسازی مین

تعداد پاراگرف: 2

مایلیم دارایی افراد مشکل ساز در مسیر پاکسازی مین‌های جنگی فلتا در مرز عراق بلوکه گردد، محتمل می‌دانیم رسیدن به فضایی که برخی از نمادهای جنگ کلاسیک چون مین را به محک آزمون کارایی کشیدن، جادّهٔ باغستان شهریار، ۱۷:۲۴ چهارشنبه ۱۰ فروردین ۱۴۰۰.

به گمان ما نزدیک به یکسال گذشته تهیّهٔ ابزارهای گسترهٔ وسیع تشخیص مین را مطرح داشته‌ایم در زمستان گذشته برای پاکسازی مرزها، در خصوص جلوگیری از این موضوع چه کارهایی شده است. اگر کارشکنی در این خصوص صورت گرفته باشد نظر شما در مورد قطع نخاع مرتبط با کمر به پایین مشکل سازان چیست. نه و پنجاه و شش دقیقهٔ یک‌شنبه بیست و شش دی هزار و چهارصد شمسی. شرط فرض کارشکنی افزوده شد، ده و دو دقیقهٔ همین روز.