روحانیون

تعداد پاراگرف: 10

روحانیون شیعه، گمان نمی بریم بشر موجودی کثیف تر از روحانیون شیعه ساخته باشد، ۱۹:۴۹ سه شنبه ۷ تیر ۱۴۰۱ ۲۸ جون ۲۰۲۲ بلا نسبت تویله، گبضه. منتشر شده از محتوای اپ Keep Notes مرتبط به Google.com در Android توسسط گوشی Nokia 3.2 عدم دسترسی به اینترنت و نقدینگی، دسترسی به اینترنت اشتراکی از گوشی خانوم والده، منتشر شده در لپ تاپ DELL مدل Latitude، اینترنت پس از سه بار گفتن، دو بار همچون خدمت رسیدن و یک بار با فاصله در دسترس قرار گرفت، 02:11 چهار شنبه 8 تیر 1401 29 جون 2022 بلا نسبت تویله، گبضه.

گویا سه شخص روحانی مورد حمله واقع شده از جانب آقای خامنه‌ای انتخاب شده‌اند، باغستان شهریار، ۲۱:۴۸ شنبه ۲۰ فروردین ۱۴۰۱.

به گمان هماهنگ‌سازی بستر حمله به اشخاص در لباس روحانی که به گمان سه طلبه معرّفی شده‌اند که منجر به فوت دو نفر از ایشان شده است توسّط آقای احمد وحیدی وزیر کشور بوده است. باغستان شهریار، ۱۳:۳۷ جمعه ۱۹ فروردین ۱۴۰۱.

اگر اخبار به گمان رسیده نزدیک به واقع باشند، به گمان واقعهٔ اخیر که خبر آن به گمان ما رسید و طیّ واقع شدن این موضوع گویا سه فرد در لباس روحانیّت(احتمالاً مناسب است چنین نوشتن مسلمان شیعهٔ مرتبط به فلتا(ایران)) در مقبرهٔ خراسان(مشهد) مورد حمله با چاقو قرار گرفتند که طبق تکمیل خبر دو فرد از این سه شخص طلبه فوت شدند از جانب آقای خامنه‌ای برنامه ریزی و سفارش فرد ضارب از جانب آقای ملک سلمان از پاکستان انجام شده است، آیا تنها ملاک لباس ایشان بوده است یا با شناخت صورت گرفته است احتمالاً مناسب مطرح داشتن باشد. شهریار، ۱۹:۳۹ پنج‌شنبه ۱۸ فروردین ۱۴۰۱.

مایلیم تغذیهٔ روحانیون ادیان سلسلهٔ آقای ابراهیم و هر هم قطار ایشان بر مبنای بهزیستی یا مراکز مشابه از طریق احتجام جامعه تامین گردد در طراز یک تحت سرپرستی، باغستان شهریار، ۱۰:۰۹ سه‌شنبه ۱۷ اسفند ۱۴۰۰.

مایلیم ممنوعیّت دسترسی محصولات پزشکی با شش جزا برای روحانیون سلسلهٔ آقای ابراهیم اجرا گردد. همینطور شش جزا و ممنوعیّت پزشکی برای هر فرد کار شکن در مسیر قطع آب و برق و گاز و ارتباطات محافل ادیان مذکور و تخریب آنها. ۰۴:۰۰ چهارشنبه ۱۳ بهمن ۱۴۰۰.

مایلیم هر روحانی یا هم قطار ایشان دهانی به زاویه گشودند با مقرّرات ادیان نوادگان آقای ابراهیم نخست گوششان بریده شود و در صورت تکرار زبانشان. ۲۲:۱۷ شنبه ۲ بهمن ۱۴۰۰.

قرض و دِین از نام نوشته حذف شد. ۲۲:۱۲ شنبه ۲ بهمن ۱۴۰۰.

دارایی روحانیون ادیان ابراهیمی به نفع جامعهٔ مرتبط مصادره است مگر در مواردی که زاویه با این شرایط از جانب فرد محرز گردد، خاموشی مغز، حذف بینایی و بریدن زبان ناقض مقرّر است، در صورتی که احتجام جامعه تصمیمی در مسیری غیر از مصادره داشتند هدف نفع مصادره تعویض می‌گردد به کل افراد موجود و در صورت احتجام آن نیز جزو دارایی شخصی ما خواهد بود. ۱۴:۲۶ جمعه ۱ بهمن ۱۴۰۰.

آیا ممکن است یکی از روحانیون ادیان ابراهیمی در عالم هستی یا یکی از هم قطارانشان یا هر شخصی قابل مطرح داشتن قرض و دِینی به ما داشته باشند و به آن رسیدگی نشود و تسویه نگردد. چهل و سه دقیقهٔ بامداد جمعه نوزده آذر هزار و چهارصد شمسی.