همزیستی با سرطان

تعداد پاراگرف: 2

به نظر برخی از سایت‌های اینترنتی صرفا به دلیل محتوای علمی مناسب در مسیر فیلترینگ و جدا سازی از فضای دسترسی عادی اجتماع حاضر قرار گرفته‌اند همچون سایتی که در ادامه پیوند آن معرّفی شده است.

https://rudrastyh.com/

اگر این فرض را درست نگیریم بر می‌خوریم به اصل فیلترینگ که از این حکومت قوم نجاسات جوشیده است البتّه این بی وجودان هرزۀ خائن در حدود این قبیل نیستند و اغلب کاسه لیسان و میراث داران شاهانی خائن بوده‌اند، کسانی که به هر ترتیب با شعار منافع چنین روزگارانی را رقم زده‌اند، تخریب مسجد شاه در اصفهان چه رقمی را در ذهن متبادر می‌سازد یا یادآوری آمپول هوا و اوّلین ممیّزی‌ها و ساواک که این قوم احتمالا میراث دار تجاربش است، بلا نسبت نجاسات آیا می‌توان با غدّه‌های سرطانی همزیستی داشت، آیا این موضوع ممکن است توهین به غدّه‌های سرطانی باشد، اگر چنین است به دلخواه بلا نسبتش را شاید بتوانید افزوده گرفتن. چنین گمان برده‌ایم در مجموع. بیست و سه و سه دقیقۀ پنج‌شنبه هجده آذر هزار و چهارصد شمسی.