همزیستی، همسازی، همنوایی

تعداد پاراگرف: 2

Coexistian

آنچه در گمان ما به نظر نزدیک به مناسب است در عوض تخریب و حذف دیگران گوش چشمی داشتن به بی زیان بودن برای دیگران است. ۱۶:۲۱ چهارشنبه ۶ بهمن ۱۴۰۰.

,