تعارف در آغاز و پایان دیدار

تعداد پاراگرف: 1

پیشتر در خصوص کلامی به آغاز تعامل در راستای بررسی جایگزین های سلام سخن به میان آمده است همچون مرحبا و درود، آیا وقتی به شخصی بدون شناخت می گوییم به سلامت به نوعی خود را ضامن گیرنده ی شخص در تمامی افعال تا پایان عمر نمی گیریم، گویی مایلیم اگر حتتی شخص قدمی در خلاف جهت منافع جامعه برداشته باشد در سلامت یا خِیر پیش و برکت باشد، Gebze گبزه شرق استانبول 12:30 یکشنبه 22 خرداد 1401.