ترک اعتیاد اجباری، کمپ

تعداد پاراگرف: 3

در صورت بودن شخص مشکل ساز در مسیر تعطیلی هر مرکزی که بدون رضایت شخص با نام مراحل ترک اعتیاد یا هر نام دیگری اقدام به نگهداری از ایشان دارند مایلیم تحت مدیرییت امن قرار گرفته و مجموع جزا در خصوص ایشان اجرا گردد همینطور در صورت بودن شخص مشکل ساز در فرآیند عقوبتی مذکور تحت مدیرییت امن قرار گرفته و مجموع جزا در خصوص ایشان اجرا گردد، 23:15 یکشنبه 9 مرداد 1401 جولای 31 2022 بلا نسبت طویله، گبضه.

به نظر شما با شرایط موجود که به گمان ما ممکن است فاصلهٔ زیادی بین زوایای دید و نگرش‌ها در این ایّام موجود باشد در قبال ساختار کمپ‌های حکومتی و آنچه به گمان ما گروگانگیری است چه راهکار و تناسبی برای در نظر داشتن مناسب است. در خصوص تفاوت نگرش از آنجا که ساختار گذشته و احتمالاً تا حدودی حاضر به گمان ما بر بستر رکود چیده شده است ممکن است درصد زیادی از افراد موثّر در روند آنچه گمان ماست از شرایط جاری و فضای فکری آن قرار نگیرند. ۰۲:۱۶ سه‌شنبه ۲۸ دی ۱۴۰۰.

بیست و دو و پنجاه و شش دقیقهٔ شنبه بیست و دو آبان هزار و چهارصد شمسی، قرار غیر مجاز بودن کمپ‌های ترک اعتیاد اجباری و روش‌های گسستی برای حکومت از این منظر منتفی است، با اینحال از نظر ما شاید بتوان گفت این فرآیند نوعی گروگانگیری است خارج از رضایت فرد.

,