رساندن موضوع به نظر جامعه، روزنامه ی رسمی

تعداد پاراگرف: 1

در برخی از موارد مدنی از شخص حقیقی یا حقوقی خواسته می شود که موضوعی را در روزنامه ی رسمی به چاپ برسانند شاید چون بلکه طبق توافقی به نظر جامعه برسد، به شخصه جدا از قسمتی از برگه ای شبیه به برگه ی روزنامه که در اداره ی ثبت روئت شده است تا به حال در سطح جامعه چنین وضعییتی را روئت نداشته ایم که شاید به گمان برسد که موضوع درصدی به نگرش خود ما باز می گردد، مایلیم ساختار انتشار در جامعه به ترتیبی که برای نهادهای حکومتی ملاک گرفته می شود مورد پالایش و بررسی کللی قرار گیرد و در صورتی که بودند شخصی مشکل ساز در این فرآیند مجموع جزا در خصوص ایشان به اجرا برسد، 21:02 جمعه 21 مرداد 1401 آگوست 12 2022 بلا نسبت طویله، باغستان شهریار.