مجلس شورا، نهاد قانونگذاری، قوّهٔ مقنّنه، مرکز نظارت

تعداد پاراگرف: 9تعداد فهرست: 1

از چند روز پیشتر به گمان با نظر آقای خاتمی مناسب بوده است که آقای معین الدّین سعیدی بر کرسی ریاست مجلس شورا بنشینند، مایل بوده ام چنین باشد و البتّه از امروز با نظر آقای سعیدی نمایندگان نا مناسب از فضای مجلس به بیرون راهنمایی شوند، این موضوع باعث عدم رسمیّت مجلس نخواهد بود حتی اگر تعداد زیادی را شامل گردد، ۱۷:۴۴ چهارشنبه ۲۵ بهمن ۱۴۰۲ فوریه ۱۴ ۲۰۲۴ تبریز.

به گمان آقای اردشیر مطههری نماینده ی سمنان(گرمسار) با جان خویش به بازی می پردازند وقتی از شخصی در سمتی رسمی بدون ذکر نام یاد می آرند، به گمان حفظ حرمت و این قبیل طعمه ای است برای گرفتن جان آقای مطههری از جانب آقای خامنه ای، در حکومت به گمان منافع اجتماع در اولوییت است خاصه برای وکلای اجتماع، ۰۹:۵۳ پنج شنبه ۱۷ شهریور ۱۴۰۱ سپتامبر ۸ ۲۰۲۲ بلا نسبت طویله، باغستان شهریار. “نماینده ی سمنان(گرمسار)” افزوده شد، 10:11.

پیشتر به گمان به منظور این موضوع به عنوان مطرح داشتن اشاره شده است، در صورت بودن شخص مشکل ساز در مسیر تخلیه ی ساختمان مجلس شورا در تهران مایلیم تحت مدیرییت امن قرار گرفته و مجموع جزا در خصوص ایشان اجرا گردد و در صورت بودن شخص مشکل ساز در فرآیند عقوبتی مذکور هم در خصوص ایشان به تحت مدیرییت امن گرفتن و اجرای مجموع جزا به اجرا رسد، به گمان مناسب است در خصوص مشاری تهران و مشاری های هم جوار اجلاس های چنین خارج از شهر تهران برگزار گردد، 16:52 سه شنبه 11 مرداد 1401 آگوست 1 2022 بلا نسبت طویله، گبضه.

  • همکاران و کارمندان ما، 07:06 همین حوالی.
  • تمامی اشخاص مشغول به کار حکومت در فلتا(ایران) و کشور و در تمامی کشورهایی که ثمرۀ آنها بر سلامت جهان و نقل و انتقال دارایی ما منفی یا در نسبتی از توازن است، 05:52 همین حوالی.
  • تمامی نمایندگان مجلس، 05:41 همین حوالی.
  • مرجع اخذ، 05:41 همین حوالی.

مایلیم موضوعات جزا برای اجرا در خصوص هر شخص که در ادامه معرّفی شده است اجرا گردد، باغستان شهریار 05:40 جمعه 16 اردیبهشت 1401.

مایلیم دارایی آقای علی خضریان نمایندۀ تهران، شمیرانات، اسلامشهر، ری و پردیس مسدود، مجموع جزا در خصوص ایشان اجرا و مورد تعقیب(پیگرد) قضایی قرار گیرند، باغستان شهریار 04:55 یکشنبه 4 اردیبهشت 1401.

به نظر شما جدا از موضوع نفت و سدهای آب و گمرکات چه موضوعی است که در مسیر برپایی مجالس بومی مشکل ساز باشد. باغستان شهریار، ۱۶:۵۴ یکشنبه ۲۲ اسفند ۱۴۰۰.

هر شش جزا، آقای رحمت الله نوروزی، عضو کمیسیون تلفیق مجلس، نمایندهٔ علی آباد کتول. ۱۳:۴۷ چهارشنبه ۲۷ بهمن ۱۴۰۰.

مایلیم هر شش جزا دست کم تا تخریب محافل سلسلهٔ آقای ابراهیم در خصوص هر فرد با لباس روحانی در مجلس و ساختار حکومت اجرا شود. تئاتر شهر، ۱۷:۵۶ شنبه ۲۳ بهمن ۱۴۰۰.

,