تیر خلاص

تعداد پاراگرف: 1

مایلیم موضوعات جزا برای اجرا در خصوص هر شخص مشکل ساز در مسیر زدن تیر خلاص به هر شخص مشکل ساز در مسیر نقل و انتقال دارایی ما انجام گیرد و در صورت ضرورت هدف تیر خلاص قرار گیرند، باغستان شهریار 12:23 یکشنبه 11 اردیبهشت 1401.