زمین گیر

تعداد پاراگرف: 1

به نظر آنچه روز گذشته در خصوص آقای باقری فرمانده ستاد مشترک نیروهای مسلّح مطرح گشت با مضمون نداشتن پا در گسترهٔ نفرات وسیع‌تر از یک تن است و احتمالاً آقای باقری در طراز اهمّیّت افراد از منظر تاثیر گذاری اجتماعی نمونه‌ای کم رنگ‌تر است. شمول دسته‌ها بر اساس گمان ماست، هفت و چهل و پنج دقیقۀ یک‌شنبه دوازده دی هزار و چهارصد شمسی. شمول دستهٔ سگ افزوده شد، پنجاه و یک دقیقهٔ همین ساعت.