وزارت فرهنگ

تعداد پاراگرف: 4

به نظر آقای کرباسچی به عنوان رییس جمهور مایل هستند آقای علی دهکردی بر کرسی وزارت فرهنگ و ارشاد بنشینند، مایلم چنین باشد، ۱۹:۴۵ چهارشنبه ۱۱ بهمن ۱۴۰۲ ژانویه ۳۱ ۲۰۲۴ تبریز.

مایلیم موضوعات جزا برای اجرا در خصوص هر شخص ناقض حذف لغت ارشاد از نام وزارت فرهنگ و هر شخص مطرح دارندۀ لزوم اخذ جواز برای آثار هنری همچون موسیقی و فیلم اجرا گردد، باغستان شهریار 21:01 یکشنبه 11 اردیبهشت 1401. همینطور به گمان ما هر شخص جهت دهنده به ورزش جهت منافع شخصی همچون جلوگیری از رویارویی ورزشکاران فلتا(ایران) با اُفا(اسرائیل) همچون مثال‌های ایّام اخیر در کشتی و شطرنج یا منع ورزشکاران دست کم به دلیل به گمان ما فاشیسم جنسیّتی از ورزش یا پیکار دست کم برای زنان، 21:10 همین حوالی.

مایلیم در صورت تمایل وزارت فرهنگ بر گسترش دسترسی بر محتوای مرتبط به ما نظارت داشته باشند. ۲۲:۰۵ چهارشنبه ۱۱ اسفند ۱۴۰۰.

شش جزا، استفاده از نام ارشاد در وزارت فرهنگ. ۱۵:۳۰ دوشنبه ۲ اسفند ۱۴۰۰.