بریدن گوش

تعداد پاراگرف: 51

آیا به نظر شما تبدیل بریدن گوش به حذف شنوایی یا ترکیبی از هر دو مناسب است. اطراف ایستگاه بی آر تی خیّام داخل اتوبوس در حرکت، ۱۳:۲۲ جمعه ۲۲ بهمن ۱۴۰۰. به گمان مناسب نمی‌رسد، ۱۳:۳۶ همین روز.

مایلیم گوش و زبان و چشم و مغز و پوست هر فرد مشکل ساز در برپایی موارد مطرح در بحث معلولیّت مرتفع گردد. ۲۳:۴۱ یک‌شنبه ۱۰ بهمن ۱۴۰۰.

مایلیم گوش و زبان و چشم و مغز و پوست هر فرد مشکل ساز در برپایی نظام پایهٔ آموزشی در سطح کشور بر پایهٔ کیفیّت مرتفع گردد، هدف اصلی آموزش کیفیّت است، سخن نخست کیفیّت و سخن پایانی کیفیّت است. ۱۷:۲۷ یک‌شنبه ۱۰ بهمن ۱۴۰۰.

مایلیم گوش و زبان و چشم و مغز و پوست شهردارهای هر بیست و دو منطقهٔ تهران مرتفع گردد. ۱۵:۱۱ یک‌شنبه ۱۰ بهمن ۱۴۰۰.

مایلیم گوش و زبان و چشم و مغز و پوست آقای بیژن عبّاسی آرند مرتفع گردد. ۱۴:۳۶ یک‌شنبه ۱۰ بهمن ۱۴۰۰.

مایلیم گوش و زبان و چشم و مغز و پوست هر فرد مشکل ساز در خصوص برپایی بازار و فرودگاه در شرق اتوبان قم تهران در کرانهٔ دریاچهٔ نمک با وسعت پنجاه در پنجاه کیلومتر مرتفع گردد. همینطور هر فرد مشکل ساز در ایجاد امکان لغو تابعیّت و قیمومیّت، حذف اثرات انگشت اخذ شده به صورت عمومی از شهروندان، تامین خودرو افراد در قیمومیّت دولت با شرایط مطرح، تامین تبلت و اینترنت افراد در دوران تحصیل و امکان حذف مشخّصات شهروند در پایگاه‌های دادهٔ سطح جامعه. ۲۳:۳۷ شنبه ۹ بهمن ۱۴۰۰.

مایلیم گوش و زبان و چشم و مغز و پوست آقای اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد مرتفع گردد، ۲۰:۰۹ شنبه ۹ بهمن ۱۴۰۰. همینطور همسر و پسر ارشد آقای سیّد حسن فیروزآبادی. ۲۱:۲۰ شنبه ۹ بهمن ۱۴۰۰.

مایلیم گوش و زبان و چشم و مغز و پوست هر فرد مشکل ساز در خصوص عرضهٔ بنزین پنجاه تومانی مرتفع گردد. در اسکناس نو یک قران معادل یک صدم تومان قیمت یک لیتر بنزین است. ۱۲:۱۹ شنبه ۹ بهمن ۱۴۰۰.

مایلیم گوش و زبان و چشم و مغز و پوست پسر نخست و همسر آقای فتّاح مرتفع گردد، ۱۰:۰۳ شنبه ۹ بهمن ۱۴۰۰.

مایلیم گوش و زبان و چشم و مغز و پوست آقای کرّوبی و همسر و فرزندان ایشان مرتفع گردد. ۰۰:۱۹ شنبه ۹ بهمن ۱۴۰۰. همینطور آقای فردوسی پور و همسر ایشان، ۰۰:۲۷ همین روز. همسر آقای کرّوبی افزوده شد، ۰۰:۳۵ همین روز.

مایلیم گوش و زبان و چشم و مغز و پوست هر فرد بستر ساز در مسیر ایجاد ارتباط خارج از تائید ما برای اعضا و ماهیّت شورای نگهبان، مجلس خبرگان، تشخیص مصلحت نظام، بیت رهبری، سپاه، نیروی انتظامی، بسیج و آقای خامنه‌ای و خانوادهٔ ایشان، خانوادهٔ آقای رفسنجانی، خانواده و شخص آقایان خاتمی، احمدی نژاد، روحانی، جنّتی، خمینی، کرّوبی و خانوادهٔ آقای رئیسی مرتفع گردد. ۰۰:۱۷ شنبه ۹ بهمن ۱۴۰۰.

مایلیم گوش و زبان و چشم و مغز و پوست هر فرد مشکل ساز در شبکه‌های اجتماع مجازی در خصوص امکان حذف حساب کاربری در لحظه مرتفع گردد، همینطور آقای آدام موسری از مدیران اینستاگرام همینطور همسر ایشان و همسران آقایان زاکربرگ و بیل گیتس(گویا به گمان ما نمایشی از طلاق نیز داشته‌اند). ۲۲:۱۱ جمعه ۸ بهمن ۱۴۰۰. همسر آقای موسری و زاکربرگ و بیل گیتس افزوده شدند، ۲۲:۲۷ همین روز.

مایلیم گوش و زبان و چشم و مغز و پوست آقای ثقفی معاون سازمان بورسیهٔ دانشجویان مرتفع گردد. ۱۸:۳۹ جمعه ۸ بهمن ۱۴۰۰.

مایلیم گوش و زبان و چشم و مغز و پوست هر فرد مشکل ساز در مسیر انتقال دارایی ما مرتفع گردد. ۱۴:۴۴ جمعه ۸ بهمن ۱۴۰۰. همینطور هر فرد مشکل ساز در خصوص شرایط رسمی خوش آمد گویی برای میهمان. ۱۴:۵۰ همین روز.

مایلیم گوش و زبان و چشم و مغز و پوست اعضای سپاه، نیروی انتظامی و بسیج مرتفع گردد و هر فرد مشکل ساز در مسیر حذف روحانیون از نیروهای مسلّح و اطّلاعاتی. ۱۱:۰۵ جمعه ۸ بهمن ۱۴۰۰.

مایلیم گوش و زبان و چشم و مغز و پوست هر فرد مشکل ساز در مسیر حذف مداخلهٔ قهری در موضوع مصرف یا فروش مخدّرات در/به بالای هجده سال مرتفع گردد و هر نوع دیگر از مصرف، در کل موضوع قهر مرتبط با مصرف کننده نیست. همینطور در خصوص حذف مداخله در پوشش افراد تمایل چنین است. ۱۰:۲۹

مایلیم گوش و زبان و چشم و مغز و پوست مشکل سازان در مسیر برپایی ساختار آموزشی پایه و حذف نظام کنکوری مرتفع گردد. ۰۰:۳۹ جمعه ۸ بهمن ۱۴۰۰. همینطور هر فرد مشکل ساز پیرامون دستگیری آقای خامنه‌ای و دستگیری تمامی افراد دارای چنین مواردی. ۰۲:۱۳ همین روز.

مایلیم گوش و زبان و چشم و مغز و پوست مشکل سازان در مسیر برپایی مجالس منطقه‌ای و خروج دولت از تهران، اعلام نرخ ارز بازار از جانب بانک مرکزی و فروش نفت هزار دلار مرتفع گردد، در صورتی که تاثیر دولت کشوری به تاخیر نفت هزار دلاری رسد ضمیمهٔ آن مقرّر است. ۰۰:۲۵ جمعه ۸ بهمن ۱۴۰۰.

مایلیم گوش و زبان و چشم و مغز و پوست سردار مهری، رئیس سازمان نظام وظیفه عمومی ناجا مرتفع گردد. ۱۹:۰۵ پنج‌شنبه ۷ بهمن ۱۴۰۰. همینطور مشکل سازان در خصوص پرداخت حقوق به ارتش و پلیس با پایهٔ حقوق ایالات متّحدهٔ آمریکا. ۱۹:۰۷ همین روز. همینطور مشکل سازان در حذف اجبار به رزم در قالب وظیفه. ۱۹:۲۵ همین روز. همینطور مشکل سازان در فلتا در مسیر برپایی مانور نظامی مشترک با ایالات متّحدهٔ آمریکا، آزادی بدون شرط تمامی زندانیان اتّباع خارجی، حذف شعار مرگ، امکان تغییر نام آنلاین شهروندان، مسافرت با شماره ملّی در گسترهٔ داخلی. ۲۱:۱۶ همین روز. همینطور مشکل سازان پیرامون بازسازی مجسّمه‌های بودا در افغانیا. ۲۲:۰۲ همین روز. همینطور بزرگراه و قطار تندرو از شمال شرق افغانیا تا شمال غرب ختن. ۲۲:۰۹ همین روز. همینطور مشکل سازان در خصوص بررسی منشا کوید، ۲۲:۱۳ همین روز. همینطور مشکل سازان در برپایی قانون اساسی، ۲۲:۲۸ همین روز. همینطور مشکلات پیرامون جابجایی بانک مرکزی به یزد، ضرب پول نو، تغییر نام بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی، ۲۳:۴۹ همین روز.

مایلیم گوش و زبان و چشم و مغز و پوست و دارایی مشکل سازان در بهره گیری از معیارهای جهانی مرتفع گردد، مصادرهٔ دارایی به نفع احتجام است. ۱۸:۴۸ پنج‌شنبه ۷ بهمن ۱۴۰۰.

مایلیم گوش و زبان و چشم و مغز و پوست همسران آقایان شی جین پینگ، وزیر قضا و و زیر شهروند مرتفع گردد. ۱۷:۲۲ پنج‌شنبه ۷ بهمن ۱۴۰۰. همینطور خود ایشان، ۱۷:۳۸ همین روز. همینطور ناقضان مقرّرات اصفهان. ۱۷:۵۵ همین روز.

مایلیم گوش و زبان و چشم و مغز و پوست امیر قطر مرتفع گردد. ۰۲:۲۹ پنج‌شنبه ۷ بهمن ۱۴۰۰. همینطور پادشاه کویت، ۰۲:۴۵ همین روز. همینطور همسر امیر قطر، و دارایی امیر قطر و همسر ایشان به نفع منظر مصادره در نظر گرفته شده است. ۱۱:۴۴ همین روز. همینطور دارایی پادشاه سوئد، بلژیک، موناکو و شاهزادهٔ لیختن اشتاین. ۱۱:۴۸ همین روز. همینطور دارایی مادر و خواهر رهبر کرهٔ شمالی، ۱۱:۵۱ همین روز. همینطور دارایی احتجام آرژانتین و ونزوئلا. ۱۲:۱۲ همین روز.

مایلیم گوش و زبان و چشم و مغز و پوست تمامی سران حکومت غیر احتجامی مرتفع گردد. ۰۲:۲۴ پنج‌شنبه ۷ بهمن ۱۴۰۰.

مایلیم گوش و زبان و چشم و مغز و پوست همسر سلطان عمّان مرتفع گردد. ۰۰:۲۷ پنج‌شنبه ۷ بهمن ۱۴۰۰. همینطور سلطان عمّان و ولی عهد ایشان در صورت وجود. ۰۰:۳۵ همین روز.

مایلیم گوش و زبان و چشم و مغز و پوست مشکل سازان در مسیر جمع آوری صندوق صدقات مرتفع گردد، و هر نوع نشانی که در زندگی خصوصی یا عمومی افراد تعبیری از درازدستی در پندار آید، موضوعاتی نظیر تبلیغات ان جی او یا طلب همیاری در موضوعات عمومی احتمالاً پتانسیل چنان وضعیّتی را دارند. ۲۲:۲۶ چهارشنبه ۶ بهمن ۱۴۰۰. همینطور مشکل سازان در قطع دریافت مالی، پذیرش افراد، آب، برق، گاز و ارتباطات مراکز مرتبط به سلسلهٔ آقای ابراهیم، به گمان ما این نخستین قرار در خصوص متروک گردانیدن کلیساها نیز در شمار است. ۲۲:۳۷ همین روز. همینطور همسر آقایان ملک سلمان و ولیعهد ایشان. ۲۳:۱۷ همین روز.

مایلیم گوش و زبان و چشم و مغز و پوست همسر آقای محسن رضائی مرتفع گردد. ۲۱:۲۰ چهارشنبه ۶ بهمن ۱۴۰۰. همینطور همسر آقایان رحمانی فصلی، کرباسچی و حجّاریان. ۲۱:۵۸ همین روز.

مایلیم گوش و زبان و چشم و مغز و پوست آقای حسین زادهٔ قشمی مدیر کل دفتر ارتباطات وزارت صمت مرتفع گردد. ۰۰:۵۲ سه‌شنبه ۵ بهمن ۱۴۰۰.

مایلیم گوش و زبان و چشم و مغز و پوست آقایان سیّد صولت مرتضوی معاون اجرایی آقای احتجام، میثم لطیفی رئیس سازمان امور اداری و استخدامی، مرتفع گردد. ۲۲:۳۰ سه‌شنبه ۵ بهمن ۱۴۰۰.

مایلیم گوش و زبان و پوست آقای احمدی وزیر کشور مرتفع گردد، به بینایی و مغز پیشتر اشاره شده است. ۲۲:۰۱ سه‌شنبه ۵ بهمن ۱۴۰۰.

مایلیم گوش و چشم و زبان و مغز و پوست آقایان امین حسین رحیمی وزیر دادگستری و سیّد جواد ساداتی نژاد وزیر جهاد کشاورزی مرتفع گردد. ۲۱:۵۵ سه‌شنبه ۵ بهمن ۱۴۰۰. وزارت‌ها افزوده شد، ۲۲:۰۰ همین روز.

مایلیم گوش و چشم و زبان و مغز و پوست اجبار کنندگان افراد در ساختار حکومت به موضوعاتی خارج از مسیر همچون فرائض عقیدتی مثال نماز مرتفع گردد، همینطور مشکل سازان در بحث گمرک، حذف گمرکی و تردّد آزاد و بدون هزینهٔ مالی، همینطور مشکل سازان در حذف راه‌های گسستی در ساختار حکومت همچون کمپ‌های ترک اجباری، همینطور در صورت احتجامْ مشکل سازان در حذف صندوق‌های صدقات از سطح فلتا، همینطور مشکل سازان در تخلیهٔ املاک ما، همینطور آقایان مسعود و پولاد کیمیایی. ۱۵:۲۲ سه‌شنبه ۵ بهمن ۱۴۰۰.

مایلیم گوش و زبان و چشم و مغز و پوست پسر آقای مخبر مرتفع گردد. ۱۴:۴۳ سه‌شنبه ۵ بهمن ۱۴۰۰.

مایلیم گوش و زبان و مغز و پوست آقای اسحاق جهانگیری مرتفع گردد، بینایی در نوشتهٔ بینایی پیشتر اشاره شده است. ۱۲:۰۷ سه‌شنبه ۵ بهمن ۱۴۰۰.

مایلیم گوش و زبان و چشم و مغز و پوست آقایان علی یونسی و علی فلّاحیان وزرای اطّلاعات آقایان خاتمی و رفسنجانی مرتفع گردد. ۱۰:۰۲ سه‌شنبه ۵ بهمن ۱۴۰۰.

مایلیم گوش آقایان حیدر مصلحی و قا آنی بریده شود. ۰۹:۴۴ سه‌شنبه ۵ بهمن ۱۴۰۰.

مایلیم گوش روحانی نزدیک به آقای مجید سعیدی مدیر مدیریّت بحران کرمان یا خود ایشان بریده شود، تعلّل به منزلهٔ ورود زبان است. ۰۹:۳۷ سه‌شنبه ۵ بهمن ۱۴۰۰.

مایلیم گوش و زبان و چشم و مغز و پوست آقای علی نصیری اقدم رییس پژوهشکدهٔ اقتصادی وزارت اقتصاد مرتفع گردد. ۰۹:۳۳ سه‌شنبه ۵ بهمن ۱۴۰۰.

مایلیم گوش و چشم و زبان و مغز و پوست مشکل سازان در خصوص کوید مرتفع گردد. ۰۸:۴۰ سه‌شنبه ۵ بهمن ۱۴۰۰.

مایلیم گوش و چشم و مغز و پوست آقای بشار اسد مرتفع گردد همینطور زبان و چشم و گوش و مغز همسر ایشان. ۱۸:۳۸ دوشنبه ۴ بهمن ۱۴۰۰.

مایلیم گوش و چشم و زبان و مغز و پوست اعضای شورای نگهبان، مجلس خبرگان و مجمع تشخیص مصلحت مرتفع گردد. ۱۷:۵۶ دوشنبه ۴ بهمن ۱۴۰۰.

مایلیم گوش و چشم و زبان و پوست آقای علی مطهّری مرتفع گردد. ۱۷:۴۵ دوشنبه ۴ بهمن ۱۴۰۰.

مایلیم گوش و زبان و چشم و مغز همسر آقایان اشتری، نیکزاد و صالح آبادی مرتفع گردد. ۱۲:۴۷ دوشنبه ۴ بهمن ۱۴۰۰. همسر آقای صالح آبادی افزوده شد، ۱۳:۰۷ همین روز. همینطور آقای صالح آبادی به همراه کندن پوست، ۱۴:۱۱ دوشنبه ۴ بهمن ۱۴۰۰.

مایلیم گوش و زبان و چشم و مغز و پوست آقایان نوری همدانی، علوی گرگانی و سبحانی حذف گردد، همینطور گوش و پوست آقای جوادی عاملی(موارد دیگر در خاموشی مغز مطرح شده است). ۱۲:۲۷ دوشنبه ۴ بهمن ۱۴۰۰.

مایلیم گوش، زبان، مغز، بینایی و پوست آقای اسواتینی دوّم حذف گردد. ۱۱:۴۶ دوشنبه ۴ بهمن ۱۴۰۰. همینطور احتجام اریتره و چاد، ۱۱:۵۷ همین روز.

مایلیم گوش هر روحانی ادیان سلسلهٔ آقای ابراهیم و هم قطاری از ایشان که در مسیر آمادگی اذهان برای موارد مطرح تعلّل یا مشکل ایجاد داشته‌اند بریده شود. ۰۹:۳۶ دوشنبه ۴ بهمن ۱۴۰۰.

مایلیم گوش و چشم و زبان و مغز تمام روحانیون در ساختار حکومت مرتفع گردد. ۱۲:۲۶ یک‌شنبه ۳ بهمن ۱۴۰۰.

مایلیم گوش و زبان و مغز و چشم تمامی افرادی که تکنولوژی در اختیار این قوم قرار می‌دهند مرتفع شود. ۱۱:۰۹ یک‌شنبه ۳ بهمن ۱۴۰۰.

مایلیم گوش و زبان و چشم و مغز تمامی روحانیون موجود در بانک‌ها مرتفع گردد. ۱۰:۳۵ یک‌شنبه ۳بهمن ۱۴۰۰.

مایلیم گوش هر نوحه سرا و بانیان و بستر سازان در رستهٔ اسلام بریده شود. ۱۰:۱۸ یک‌شنبه ۳بهمن ۱۴۰۰.

مایلیم گوش تمامی موارد مطرح عقوبتی بریده شود. ۲۲:۰۰ شنبه ۲ بهمن ۱۴۰۰.

مایلیم گوش هر روحانی گستاخی بریده شود. ۲۱:۴۹ شنبه ۲ بهمن ۱۴۰۰.

,