شکافتن جمجمه با سنگ فرز

تعداد پاراگرف: 1

گمان می‌بریم آن شرایط را ببینیم اندیشیدن شکافتن جمجمهٔ برخی افراد با سنگ فرز.

,