بریدن پا با ارّه در هوشیاری

تعداد پاراگرف: 7

از آنجا که ممکن است بریدن پا از ران باعث فوت شود هر دو را ساق در نظر می‌گیریم. ۱۷:۱۲ چهارشنبه ۲۰ بهمن ۱۴۰۰.

مایلیم هر شش مورد در خصوص پسر ارشد آقای جنّتی و پسر آخر ایشان و تمامی افرادی که مجازاتی برای ایشان در نظر گرفته شده است مرتفع گردد. ۱۹:۵۲ یک‌شنبه ۱۰ بهمن ۱۴۰۰.

مایلیم پای هر روحانی مسلمانی با نام فامیل جغرافیایی ارّه شود. ۱۴:۲۷ یک‌شنبه ۱۰ بهمن ۱۴۰۰. همینطور آقای قمی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، آقایان روحانی، خاتمی، شی جین پینگ، بیل گیتس، زاکربرگ، روحانیون سلسلهٔ آقای ابراهیم و تمامی افرادی که مسکن و خوراک خارج از دایرهٔ دولت در اختیار ایشان گذارند. ۱۸:۱۳ همین روز. همینطور فرزندان آقای رفسنجانی، و ممنوعیّت مسکن و خوراک شامل تمامی انواع مجازات است. ۱۹:۳۲ همین روز. همینطور آقایان مسعود و پولاد کیمیایی و فردوسی پور. ۱۹:۴۱ همین روز.

مایلیم پاهای آقایان خامنه‌ای و موسوی ارّه شود، همینطور پای هر فردی که مسکن و خوراک خارج از دایرهٔ دولت در اختیار ایشان گذارد. ارّهٔ پا در ترتیب پیش از کندن پوست است. ۱۲:۴۴ یک‌شنبه ۱۰ بهمن ۱۴۰۰.

مایلیم پاهای آقایان احمدی نژاد و پسر میانی آقای رفسنجانی ارّه شود و هر فردی که به ایشان مسکن و خوراک دهد خارج از دایرهٔ دولت. ۰۷:۳۶ یک‌شنبه ۱۰ بهمن ۱۴۰۰. ن به انتهای آقایان که در خطای ویرایش احتمالاً جا مانده بود در زمان انتشار مضمون افزوده شد، همینک بدون نون مشاهده شد و از نو اضافه شد، ۱۲:۴۲ یک‌شنبه ۱۰ بهمن ۱۴۰۰. هر کسی به هر فردی ویرایش شد، ۱۲:۴۷ همین روز.

گمان می‌بریم طرح این پرسش مناسب باشد، چرا نباید همین تمایل را در خصوص خانوم شاکردوست داشته باشیم. مایلیم اجرا شود. ۰۲:۲۴ یک‌شنبه ۱۰ بهمن ۱۴۰۰.

اگر مایل بودید ما را مطّلع سازید که نظر شما در خصوص بریدن پای آقای آذری جهرمی با ارّه از ساق و ران در هوشیاری چیست. ۰۰:۳۸ یک‌شنبه ۱۰ بهمن ۱۴۰۰. مایلیم انجام گیرد. ۰۰:۴۴ همین روز، و ممکن است در خصوص هر فردی که با اشراف بستر سفرهای ایشان را خاصه به ایالات متّحده فرآهم ساخته‌اند نیز اندیشیده شود. ۰۰:۵۸ همین روز.