حکم اعدام، قصاص قتل

تعداد پاراگرف: 2

پیرو پاراگراف پیشین که تمایل به برقراری حکم اعدام بوده است در کشورهایی که در آنها اعدام انجام نمی شود، به گمان وقتی یک شخص، عزیزی یا خویشاوندی را در فرآیند قتل از دست می دهد حق دارد تا طلب قصاص کند و اعدام قاتل را از حکومت بخواهد، به نظر مناسب نیست این حق از آن شخص گرفته شود، البتّه راه رضایت گرفتن نیز بر جاست، ۲۰:۳۸ چهارشنبه ۶ تیر ۱۴۰۳ جون ۲۶ ۲۰۲۴ در باغستان شهریار.

مایلم شرایط حکم اعدام در ساختار عدلیهٔ هر کشوری که در آن حکم اعدام نیست فرآهم گردد، ۱۲:۰۰ سه شنبه ۱۵ اسفند ۱۴۰۲ مارس ۵ ۲۰۲۴ در باغستان شهریار.