تعریف زندان و زندانی

تعداد پاراگرف: 2

مایلیم هر شخصی که می توان آزادی او را خرید از زندان آزاد شود و در صورت موجود بودن شخص مشکل ساز تحت مدیرییت امن قرار گرفته و مجموع جزا در خصوص ایشان اجرا شود و در صورت موجود بودن شخص ناقض در این فرآیند همینطور در خصوص ایشان، Gebze گبزه شرق استانبول ۰۰:۳۲ شنبه ۲۱ خرداد ۱۴۰۱.

گمان نمی‌بریم مناسب باشد زندان و حبس را خریدن که اگر مناسب باشد به گمان ما قوانین و هنجار نامناسب است. مفهوم زندان گمان می‌بریم جدا سازی فرد است از اجتماع تا زیان فرد به دیگران نرسد، باقی اموری که باعث حبس گردد به گمان ما یا خطاست یا فاقد شرافتی و شیّادی. باغستان شهریار، ۱۵:۰۰ پنج‌شنبه ۲۶ اسفند ۱۴۰۰.