موضوعات اخیر

احتجام


ما پیشتر واژهٔ احتجام را در عوض جمهور در نظر گرفته‌ایم، تلفیقی از احترام و جامعه در وزن احتشام. هفده و چهار دقیقهٔ یک‌شنبه بیست و شش دی هزار و چهارصد شمسی.

, ,

دیدگاهتان را بنویسید