تعیین زمان تخریب محفل سلسله ی آدم

تعداد پاراگرف: 1

مایلیم زمان تخریب کعبه، مصللای آقای خمینی در تهران، مسجد آقای شاه عبباس در اصفهان، کلیسای میدان ولی عصر تهران و مراکز و محافل مرتبط به سلسله ی آقای آدم خاصه مددعیان ادیان سلسله ی آقای ابراهیم تعیین شود و در صورت موجود بودن مشکل از جانب شخص یا اشخاصی تحت مدیرییت امن قرار گرفته و مجموع جزا در خصوص ایشان اجرا شود همینطور در صورت موجود بودن شخص ناقض در فرآیند عقوبتی مذکور در خصوص ایشان نیز تحت مدیرییت امن قرار گرفتن و اجرای مجموع جزا اجرا گردد، ۰۸:۳۷ یکشنبه ۲۹ خرداد ۱۴۰۱ خانه Gebze گبزه تارا(ترکیه).