قطع شریان مالی شخص منظر از جانب خانوم والده و آقای والد که والدین شخص منظر هستند

تعداد پاراگرف: 1

مایلیم سرمایه ی رسیده به شخص منظر از جانب خانوم والده و آقای والد که والدین شخص منظر هستند قطع گردد و هزینه ی رشد شخص منظر به خانوم والده و آقای والد که والدین شخص منظر هستند پرداخت گردد و این دو(پرداخت هزینه و قطع شریان) به نسبتی که مناسب است از نظر اولوییت اجرا به اجرا برسند، مایلیم در خصوص تخمین هزینه ی رشد ازممالک و کشور های مناسب نیز مشورت گرفته شود امما موازی و نه در مسیر رکود موضوع، مایل نیستیم شرایط به ترتیبی باشد که باز پرداخت هزینه ای سنجیده نشده باشد و طرح اجرای آن به تناسب مطرح شدن برسد، در صورتی که بودند شخصی مشکل ساز در مسیر فرآیند های مطرح شده مایلیم مجموع جزا در خصوص ایشان به اجرا برسد، 21:28 پنج شنبه 17 شهریور 1401 سپتامبر 8 2022 بلا نسبت طویله، باغستان شهریار. اسلاگ نوشته از “قطع-شریان-مالی-شخص-منظر-از-جانب-اشخاص-وا” به “disconnecting-the-financial-artery-of-the-mr-viewpoint-from-mr-and-ms-whom-are-the-parent” ویراست شد و “Disconnecting the Financial artery of the Mr viewpoint from Mr and Ms whom are the Parent” به عنوان دسته زیر مجموعه ی دسته ی Parents of viewpoint افزوده شد، دسته ی مذکور که زیر مجموعه ی دسته ی “منظر” بود به “Ms and Mr whom are parents of Mr viewpoint” ویراست شد، دسته ی “منظر” در نام به “شخص منظر” و در اسلاگ به “Mr viewpoint” ویراست شد، عنوان نوشته از “قطع شریان مالی شخص منظر از جانب اشخاص والدین شخص منظر” به “قطع شریان مالی شخص منظر از جانب آقای والد و خانوم والده که والدین شخص منظر هستند” ویراست شد، 21:51. تیتر نوشته به “قطع شریان مالی شخص منظر از جانب خانوم والده و آقای والد که والدین شخص منظر هستند” ویراست شد، “اشخاص والدین ایشان” به “خانوم والده و آقای والد که والدین شخص منظر هستند” ویراست شد، “اشخاص والدین شخص منظر” به “خانوم والده و آقای والد که والدین شخص منظر هستند” ویراست شد، 09:54. “مایلیم شریان سرمایه به سمت شخص منظر” به “مایلیم سرمایه ی رسیده به شخص منظر” 09:56. “هزینه ی رشد” به “هزینه ی رشد شخص منظر” ویراست شد، 09:57. “باز پس گیری هزینه ای” به “باز پرداخت هزینه ای” ویراست شد، 09:58. “بازپرداخت هزینه ای مطرح شود” به “باز پرداخت هزینه ای سنجیده نشده باشد و طرح اجرای آن به تناسب مطرح شدن برسد” ویراست شد، “د” در شود با وجود تایپ بر صفحه ننشست، در “وجود” همین شرح عدم تایپ “د” نیز “د” با وجود تایپ بر صفحه ننشست، 22:02.