سگ، هابو

تعداد پاراگرف: 3

شاید پیوندی که در ادامه آمده مثال مناسبی از وفای سگ به اشخاص نزدیک خویش باشد، پیوند ویدئو در Instagram، هابو(هاپو) به تیتر نوشته افزوده شد، ۱۲:۱۳ دوشنبه ۲۸ شهریور ۱۴۰۱ سپتامبر ۱۹ ۲۰۲۲ بلا نسبت طویله، باغستان شهریار.

مایلیم دارایی هر شخص مشکل ساز در مسیر حذف آزار حیوان مسدود، مجموع جزا بر ایشان اجرا و مورد پیگرد(تعقیب) قضایی قرار گیرند. باغستان شهریار 05:39 یکشنبه 4 اردیبهشت 1401.

مایلیم میز گرد یا میزگردهایی با حیوان آزاران داشته باشیم، پیشنهاد ما خوردن گوسفند یا خوک است به جای سگ با اینحال گمان ما چنین است که مناسب خواهد بود در صورت تمایل به خوردن سگ با روش‌های سریع مرسوم کشته شود، در آتش سوزاندن به گمان ما مصداق توحّش است. در مجموع چنین گمان برده‌ایم. سیزده و سی و چهار دقیقهٔ شنبه یازده دی هزار و چهارصد شمسی. پیشتر به قبیلی چنین احتمالاً اشاره شده است، چنین یاری می‌دهد گمان حضور ذهن ما، چهارده و بیست و شش دقیقهٔ همین روز.