اژدها

تعداد پاراگرف: 1

نوزده و چهل و پنج دقیقهٔ شنبه شش آذر هزار و چهارصد شمسی، شاید بتوان چنین گمان برد و مطرح نمود، بس که مار خورده‌ایم اژدها شده‌ایم.

,