موادّ مخدّر و شهروند

تعداد پاراگرف: 1

در خصوص موادّ مخدّر و فروش آن به شهروندان پیشتر سخن به میان آمده است که از نظر ما سنّ مناسب جهت در نظر گرفتن مرز همان سنّی است که فرد خودرویی را به تنهایی در سطح جامعه در مسیر هدف مدیریّت می‌دارد، سنّ اخذ تصدیق رانندگی که به گمان سنّی به توافق رسیده است در سطح جهان، به هر حال شخصی به عرضۀ کالایی است و شخصی به خرید آن، فروش موادّ مخدّر به زیر سنّ مطرح شده یعنی هجده سال از نظر ما نامناسب است که روند اجرایی خویش را دست کم به گمان ما لازم دارد امّا در خصوص ورای آن سن موضوعی بسته به شخص است و ورود غیر مجاز به حریم شخص از نظر ما نا مناسب است، مایلیم موضوعات جزا برای اجرا در خصوص ناقضان ورود به حریم اشخاص غیر فروشندۀ موادّ مخدّر، محرّک، مشروبات و هر آنچه از این دست با عنوان مصرف دارنده اجرا شود فارغ از سن، امّا در خصوص فروشنده به گمان بررسی و احراز عدم در دسترس قرار گرفتن این قبیل محصولات برای اشخاص زیر هجده سال با بررسی یک یا دو لایۀ خرده فروشی مناسب است، منظور ما ایجاد فضایی برای عدم فروش این قبیل به افراد زیر هجده سال است، باغستان شهریار 03:55 یکشنبه 11 اردیبهشت 1401.