برق

تعداد پاراگرف: 1

یازده و بیست و دو دقیقهٔ یکشنبه سی آبان هزار و چهارصد شمسی، در خصوص جلوگیری از رفع مشکل برق و مرتفع شدن به گمان ما گستاخی و دراز دستی بی شرفان رذلی چون آقایان خاتمی(رییس جمهور پیشین) و خامنه‌ای چه کارهایی شده است. یازده و سی و چهار دقیقهٔ همین روز، تا آنجا که حضور ذهن ما یاری می‌رساند ما تا امروز لفظ آقای خاتمی را جز برای آقای خاتمی که پیشتر رییس جمهور بوده‌اند به کار نبرده‌ایم و اگر در آینده جز این باشد احتمالاً اشاره خواهیم داشت، به نظر کِشت آقای خاتمی نامی از روحانیون در شورای نگهبان نیز طرح آقای خاتمی است جهت وجود مجرایی برای امکان گمراهی اذهان. چنین به گمان ما رسیده است.