دوربین وسیلهٔ الکترونیکی

تعداد پاراگرف: 1

شاید مناسب باشد درپوشی برای دوربین وسایل الکترونیکی همچون موبایل و تبلت تعبیه یا ایجاد شود، گمان نمی‌بریم راهکارهای نرم افزاری در این خصوص راهگشای مسیر حفظ حریم اشخاص گردد با این حال احتمالاً بتوان به کنسرسیومی با قدرت اجرایی اندیشید، چنین گمان برده‌ایم. شانزده و پانزده دقیقهٔ پنج‌شنبه شانزده دی هزار و چهارصد شمسی.