لذّت بردن و تقلید

تعداد پاراگرف: 1

از کجا معلوم آنچه دوست می‌داریم لذّت بردن خود ماست و تکرار دوست داشتن و لذّت دیگران نیست مثل سیمی که برق را از باطری به چراغ منتقل دارد. از کجا می‌شود به گمان رسید که آنچه درست می‌انگاریم به گمان خویشمان درست است یا از بیرون بر ما دیکته شده، جز تردید چه راهی برای نزدیک شدن به آن می‌توان مناسب انگاشت، اگر این گمان نزدیک به واقع باشد لذّتی به نام ما با طعم و به کام دیگران گمان نمی‌بریم خوش طعم باشد، باغستان شهریار، ۱۷:۴۳ چهارشنبه ۱۷ فروردین ۱۴۰۱.

, ,