مالکییت انسان بر خویش

تعداد پاراگرف: 1

مالکییت انس(انسان) بر جان خویش، بر نفس و کالبد و هر آنچه از آن می جوشد به گمان با انسان است و اگر غیر از این گمانی رود یا موضوعی مطرح گردد یا به قهر موازینی مقررر شود به گمان ندانسته یا دانسته در هر آنچه از فرد در مسیری زاویه دار با منافع اجتماع است شراکت جسته شده است، به هر ترتیب مایلیم در صورت وجود آنچه به عنوان مثال محدودییت مالکییت فرد بر کالبد خویش همچون قانون ممنوعییت سقط برای بانوان مطرح و مقرر شده بر طرف گردد و در صورت مطرح شدن نظیر آن در صورت مناسب دانستن موضوع هزینه تراشی برای جامعه بسته به میزان کارشناسی جزایی متناسب برای شخص در نظر گرفته شود. مایلیم در صورت موجود بودن شخص مشکل ساز در فرآیند مذکور تحت مدیرییت امن قرار گرفته و مجموع جزا در خصوص ایشان اجرا گردد، 17:16 شنبه 11 تیر 1401 2 جولای 2022 منزل، گبضه. “دانسته یا ندانسته” به “ندانسته یا دانسته” ویراست شد، 17:21 همین حوالی.