اسلامیتور

تعداد پاراگرف: 2

قرار مسابقات کاریکاتور اسلامی منتفی است. ۰۱:۱۷ شنبه ۹ بهمن ۱۴۰۰.

قرار برگذاری مسابقات جهانی کاریکاتور مرتبط به اسلام به پیشنهاد تغییر داده شده است. شانزده و دو دقیقهٔ دوشنبه هشت آذر هزار و چهارصد شمسی.