استقرار بانک کلاس A و B از سراسر جهان در فلتا

تعداد پاراگرف: 1

مایلیم شعبه ای از بانک های دولتی و خصوصی از سر تا سر جهان با کلاس جهانی A و B در فلتا(ایران) تاسیس گردد و هر نقطه ای از کشور که مناسب است، به عنوان مثال شاید مناسب در نظر آید مالزی، توکیو، بوینس آیرس، سائو پائولو، پاناما، آنکارا. 14:18 دوشنبه 17 مرداد 1401 آگوست 8 2022 بلا نسبت طویله، باغستان شهریار. تاریخ ها در دو روز اخیر در تاریخ میلادی احتمالا یک روز دچار خطا شده است، 14:19 همین حوالی. و در صورتی که بودند شخصی مشکل ساز تابعه ی کشور یا از وابستگان ایشان در مسیر استقرار بانک موضوع مجموع جزا در خصوص ایشان اجرا گردد، 14:28 همین حوالی. “و هر نقطه ای از کشور که مناسب است” افزوده شد، در خصوص کشورهای دیگر مایلیم برای ایشان دعوت و برپایی چنین میسسر باشد و در صورت رسیدن به رای اکثرییت برای این موضوع و در صورت بودن شخصی مشکل ساز در تابعییت آن کشور یا وابسته به شخصی در تابعییت آن کشور مجموع جزا در خصوص ایشان اجرا گردد، 14:34 همین حوالی.