موضوعات اخیر

تخمین هزینۀ رشد


مایلیم در صورت تمایل سه قوا بر بسترسازی تخمین هزینۀ رشد و ایجاد سامانۀ عمومی این موضوع به صورت بر خط و ایجاد جزئیّات ساختار جهت دوری از مشکلات محتمل نظارت داشته باشند. پیشتر موضوع پرداخت هزینۀ رشد از جانب دولت در صورت درخواست فرد به شرط چشم پوشی از سهم الارث مطرح شده است، مایلیم در صورت تمایل ساختار قضائی بر اجرای این مورد با شرط احتجام از جانب دولت نظارت داشته باشند. باغستان شهریار، 21:41 چهارشنبه 3 فروردین 1400.


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.