اسواتینی

تعداد پاراگرف: 1

مایلیم احتجام اسواتینی آقای Mswati III مورد پیگرد(تعقیب) قضایی قرار گیرند، دارایی ایشان به نفع نهاد منظر مصادره و مسدود گردد و مجموع جزا در خصوص ایشان اجرا گردد، باغستان شهریار، 01:08 جمعه 2 اردیبهشت 1401.