عذر تقصیر

تعداد پاراگرف: 1

بوده است زمانی که شرایطی چیده شده و به پیش برده شده تا در نتیجهٔ آن از مخاطبی معذرت بخواهیم. پیشتر احتمالاً به مضمونی چنین اشاره شده است، در مجموع چنین گمان برده‌ایم. یازده و پنجاه و پنج دقیقهٔ شنبه بیست آذر هزار و چهارصد شمسی.