چشم‌هایی که به گمان نامناسب است باشند

تعداد پاراگرف: 2

شنیده اید یا دیده اید که شخصی فریاد کشند یا بگویند که بیایید و چشمانم را در آورید، به گمان دست کم احتمال این موضوع را محتمل دانستن نا مناسب نیست دست کم در خصوص آقای عییوب پایداری مدیر عامل بستنی میهن، 01:48 دوشنبه 31 مرداد 1401 آگوست 22 2022 بلا نسبت طویله، باغستان شهریار. “کشد” به “کشند” و “بگوید” به ” بگویند” ویراست شد، 01:50 به گمان در اشاره ی نخست به شخص امام جمعه ی گریان تهران استفاده از کلمه ی “شخص” فراموش شده است و ایشان پنداشته اند چه حفره ی مناسبی است برای استفاده، بر بستری که چنین خطابه هایی همچون شخص یا آقا در آن به گمان تا تناسب زیادی نا مرسوم است و هر کوچه و خیابانی پر از اسامی اشخاصی هستند که بدون هیچ لفظی از احترام با نام شهید دست کم در ظاهر و اددعا بر سر گرفته شده اند، 01:54. به گمان پیشتر نیز پس از چند روز خوردن بستنی بوده است دست کم یک مورد که کارمان به استمنا و خود ارضایی کشیده است، 01:57. به گمان آنچه در هم قطاران آقای خامنه ای با همان نگرش به گمان گستاخانه به نظر ایشان قدرتمند ترین نقاط می رسند شاید ضعیف ترین و متزلزل ترین آن ها باشند. 02:01. “تا به حال” از ابتدای نوشته و پیش از “دیده اید” حذف شد، به نظر آقایان مدمدو، پوتین، پرستویی، هوتن شکیبا و محممد خامنه ای نیز در وضعییتی مشابه با غلظتی متفاوت از آقای پایداری هستند، بیشترین غلظت مربوط به آقای محممد خامنه ای و کمترین مربوط به آقای هوتن شکیبا است، 02:19. بار پیشتر در قطع اینترنت گمان بردیم شاید تترینگ را فععال نداشته ایم امما این بار نیز تکرار شد که به نظر غیر فععال شده است، اثر انگشت نیز در گوشی پیشین نیز غالبا در دو انگشت اشاره و میانی دست چپ دچار مشکل بود و انگشت میانی دست راست، چهار انگشت تعریف شده بود در پیشین و شده است در حاضر، اینبار انگشت اشاره ی دست راست نیز از کار افتاده بود که با زدن کلید و ورود پترن قفل گوشی گشوده شد. 02:22. نام آقای پوتین به پس از آقای مدمدو افزوده شد، 02:24. به گمان وضعییتی آغشته به شیوع و گسترش می رسد، در همسر آقای بایدن نیز به گمان رسید، اگر گمانی مناسب باشد گویی دست کم از فرط درد در گونه ها و سر یا بخش هایی از آن چنان مطرح خواهد شد به درخواست در بیرون آوردن چشمانشان، 02:27. تاخیر در ذخیره که با روشن شدن صفحه اعلان آن نمایان شد، 02:33. “دیده اید یا شنیده اید” به “شنیده اید یا دیده اید” ویراست شد، 03:02.

اگر مناسب به مطرح شدن باشد، به گمان چشم‌هایی که به گمان ما نا مناسب است باشند دلایلی دارند برای بودن که احتمالا آن دلایل نیز مشرف به دیدگانی هستند که گویا از آن بی نیاز مانده‌اند، باغستان شهریار 02:31 چهارشنبه 7 اردیبهشت 1401. و چرا در خصوص زبان و بینی و از این دست چنین گمان نبُرد، 03:28 همین حوالی. شرط نخست مطرح شدن افزوده شد، 03:30 همین حوالی.