فاشیسم

تعداد پاراگرف: 2

نداشته‌اند، گاهی رنگ پریده و خالخالی احتمالاً در هوای ابری لندن با بستری از فاشیسم رها شده‌اند در جهان و چند تیره گون دیده‌اند و اراده به گستاخی و برده داری ساز کرده‌اند در این چهارصد سال اخیر احتمالاً که وسعت بینش و کران اندیشهٔ ایشان چنین ثمره به بار آورده است، این حوالی فرد سبزه یا تیره گون حتّی آنچه در ادبیات گاهی برزنگی نام می‌گیرد احتمالاً چیز عجیب یا برچسب داری نیست که باعث تبعاتی در فرد گردد و هنجار او را متاثّر کند، فلانی اهل بندر است، خب که چه. در مجموع چنین گمان برده‌ایم. یازده و نوزده دقیقهٔ یک‌شنبه پنج دی هزار و چهارصد شمسی. گاهی و احتمالاً به رنگ پریده و خالخالی افزوده شد، دوازده و هفده دقیقهٔ همین روز.

شش و دوازده دقیقهٔ یکشنبه بیست و سه آبان هزار و چهارصد شمسی، ما تا کنون پنج نمونه و نسخه فاشیسم رسد داشته‌ایم، فاشیسم قومی، دینی، جنسیّتی، صنفی و جغرافیایی، از نظر ما فاشیسم فارغ از سنجش کیفیّت نگرش و هنجار فرد و ثمرهٔ افعال او به دلیل رشد در شرایطی امتیازی به او دادن یا امتیازی از او گرفتن است. ما در خصوص این دلق پوشان صفت نجس را به کار برده‌ایم همینطور در خصوص علی و سلسلههٔ نقل شده‌اش با اینحال منشا این دو در عین یکی آبخورد داشتن کمی متفاوت است، در خصوص این نجاسات حاضر دو موضوع پیشتر مطرح شده است، یکی کودک شش ساله که از جهان هیچ نمی‌داند را در مدرسه‌ای تصوّر کنید که صفت نجس می‌گیرد و ترد می‌شود و دنیا برایش سیاه بی آنکه مفهومی از این‌ها بداند و مورد دوّم سگ است، شاید وفادارترین گونه به انسان که ایرادی دارد، بوی ترس را می‌فهمد، احتمالاً بوی گستاخی و درازدستی و سرقت را، پس باید ترد شود، برچسبی همچون نجس، امّا در مورد علی بحث خیانت به محمّد است و نجس بودن شراب که در پس این بی شرفی به نام اسلام ثبت شده است و احتمالاً بتوان گفت قرن‌ها از حیَوانی ترین انواع آزار را سبب بوده است. در مجموع بلا نسبت حیوانات و نجاسات که صده‌ها چراغ اجاق و گرمای بشر بوده‌اند در زمستان سخت و تابستان و دست کم قوّت خاکند. چنین به گمان ما رسیده است.

,